نمرات آزمایشگاه فیزیک ۱

برای مشاهده نمرات ادامه نوشته را مطالعه فرمایید:


شماره دانشجویی

نمره از ۲۰

شماره دانشجویی

نمره از ۲۰

شماره دانشجویی

نمره از ۲۰

۹۵-۰۷۱۸

۲۰

۹۶-۸۶۳۳

۲۰

 

 

۹۴-۸۲۸۵

۱۹

۹۶-۰۵۷۶

۱۵

۹۶-۹۱۴۹

۲۰

۹۶-۸۷۰۰

۱۶

۹۶-۵۱۱۹

۱۹.۵

۹۶-۰۶۵۴

۲۰

۹۰-۰۱۵۹

۱۴

۹۶-۹۶۲۵

۱۹.۵

۹۶-۹۳۳۹

۲۰

۹۲-۶۲۳۳

۱۹

۹۶-۱۵۶۰

۱۸

۹۶-۹۶۱۳

۱۸.۵

۹۶-۹۹۶۶

۱۶.۵

۹۶-۸۴۲۳

۱۸.۵

۹۵-۳۶۰۷

۱۹.۷۵

۹۲-۴۹۳۰

۱۹

۹۶-۸۶۲۴

۱۸.۵

۹۶-۰۱۶۳

۱۸.۵

۹۵-۲۶۶۰

۱۶

۹۶-۸۷۰۸

۲۰

 

 

۹۶-۹۲۳۲

۱۶.۵

۹۶-۸۷۸۲

۱۹.۷۵

 

 

۹۶-۰۲۹۸

۱۲

۹۴-۸۶۵۹

۱۳

 

 

توضیح:

الف) ۲۵ نفر از دانشجویان محترم که در امتحان شرکت کرده اند در لیست نمره قرار ندارند که پس از اعلام شماره دانشجویی از طرف آموزش نمرات آنها ثبت خواهد شد

ب ) اگر فردی تمایل دارد تا قبل از اعلام آموزش از نمره خود مطلع شود باید مشخصات کامل شامل شماره دانشجویی را از طریق نظرات وارد نماید تا نمره به ایمیل ایشان ارسال شود

ج ) برخی از نمرات پس از تحویل گزارش کارهای باقیمانده تغییر خواهد یافت.