نمرات میانترم فیزیک 1 گروه دوشنبه ساعت 12.45

برای مشاهده نمرات ادامه متن را مشاهده فرمائید:


نمرات ازمایشگاه روز یکشنبه

 

شماره دانشجویی

نمره از 8

شماره دانشجویی

نمره از 8

شماره دانشجویی

نمره از 8

94-9651

3.5

96-9399

7.5

95-4386

3

96-8489

3

96-8708

8

96-9032

4

96-9339

7.75

96-8624

7.25

96-0163

8

96-9953

3

96-9922

5.75

96-8423

8

95-7929

5

96-9149

5.75

96-9613

4.5

95-2995

3

96-9278

5.5

96-9067

6.25

91-8995

3

96-9232

7

96-8549

7.75

96-9625

3

96-8576

4.75

 

 

95-3034

3

96-0179

3.5

 

 

96-0298

7

95-2330

0

 

 

96-4553

8

95-3805

4

 

 

96-0740

6

96-8782

5.75

 

 

96-0114

8

96-0576

6

 

 

96-9123

4.5

96-8633

6.25

 

 

 

توضیح:

1- افرادی که شماره دانشجویی خود را ننوشته اند برای دریافت نمره در قسمت نظرات نام و مشخصات خود را اعلام نمایند تا به ایمیل ایشان ارسال شود

2- نمرات با ارفاق بوده و قابل ارفاق مجدد نیست

3- افرادی که تمایل داشته باشند می توانند در امتحان مجدد روز 20 آذرشرکت نمایند (مبنای نمره امتحان مجدداز 6  است)
نمرات میانترم فیزیک 2 نیمسال اول 97-96 مرکز اصفهان

برای مشاهده نمرات به ادامه متن مراجعه نمایید


شماره دانشجویی

نمره از 8

شماره دانشجویی

نمره از 8

شماره دانشجویی

نمره از 8

4300-93

6

7995-90

8

5605-95

7.75

2815-94

8+

3163-95

6

4935-94

7.5

0251-95

7

8291-90

3.5

3083-95

8

2896-91

5.5

5596-93

8

5851-92

8

3115-93

6

3345-95

8

3390-95

7.5

3010-95

3.5

8798-94

7.5

4515-94

7.75

9322-94

7.5

1959-95

8+

5140-93

8

9058-94

7.75

2840-95

8

2708-89

8

1918-95

7.75

2479-95

8

5545-89

8

2612-95

+8

1864-95

8

5698-93

6

9017-95

6.75

5291-95

6

4418-93

7.5

4848-93

6

1933-95

8

3374-95

5

4965-93

7

3846-95

8

5291-95

8+

8362-94

8

9986-96

8

3345-95

8

2683-95

4